Sorry, this entry is only available in Turkish.

BÖLÜM 1 – GİRİŞ
 • 1.1 Giriş
 • 1.2 Kapsam
 • 1.3 Politika’nın ve ilgili Mevzuatın Uygulanması
 • 1.4 Politika’nın Yürürlüğü
BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
 • 2.1 Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
 • 2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
 • 2.3 Departmanların Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi
BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
 • 3.1 Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
 • 3.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
 • 3.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • 3.4 Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
 • 3.5 Kişisel Verilerin Aktarılması
 • 3.6 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI
BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
 • 6.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 • 6.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarının Kullanılması
 • 6.3 Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi
BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR
 • 7.1 Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri
 • 7.2 Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ve İzleme Faaliyetleri
 • 7.3 Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi
EK-1 Kişisel Veri İşleme Amaçları
EK-2 Kişisel Veri Sahipleri
EK-3 Kişisel Veri Kategorileri

 

 

 

1. BÖLÜM – GİRİŞ

 

1.1 Giriş

Kişisel Verilerin korunması, EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ’nin en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından
gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

 

1.2 Kapsam

Bu politika, Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu politika’nın EK 2 (“EK-2 Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.
Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslara paralel olarak kaleme alınan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü altında yönetilmektedir.

1.3 Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmektedir.

 

1.4 Politika’nın Yürürlüğü

İşbu Politika’nın yürürlük tarihi 01.08.2019’dur.
İşbu Politika, Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş internet sitesinde ( www.ekoselectric.com ) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

 

2. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

2.1 Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz Kanun’un 12. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile bir takım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş bünyesinde gerekli denetimler yapılmaktadır.

 

2.3 Departmanların Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın arttırılması için departmanlarına gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte olup, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

 

 

3. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

3.1 Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 

3.1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelere getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş ., kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması içine gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli birimleri kurmaktadır.

3.1.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.1.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş ., Kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.1.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş ., kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

3.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

 • a) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
  Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı olarak özgür iradeyle açıklanmalıdır.
  Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.
 • b) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
  Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade le ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.
 • c) Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
  Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • d) Sözleşmenin Kurulması veya ifasıyla Doğrudan İlgili Olması
  Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.
 • e) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
  Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • f) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
  Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
 • g) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • h) Şirketimizin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

3.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir;

 • a) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için açık rızası alınacaktır.
 • b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 

3.4 Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş., Kanun’un 10. Maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş., kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

 

3.5 Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 4 (EK-4 Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları) dokümanından ulaşılması mümkündür.
Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin şirket tarafından aktarılmasının şirketin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke) aktarılabilecektir.

 

3.6 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir.

 • a) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinden açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

 

4. BÖLÜM – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGARİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. Maddesi ve ikincil mevzuat uyarında ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu politikada belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (EK-2 Kişisel Veri Kategorileri) dokümanından ulaşılabilecektir.
Söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (EK-1 Kişisel Veri İşleme Amaçları) yer almaktadır.

 

5. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işledikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemlerini (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

6. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

6.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, bölüm 6.1’de (Kişisel Veri Sahibinin Hakları) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda www.ekoselectric.com adresinden ulaşılabilecek “Veri Sahibi Başvuru Formu”’ndan yararlanabileceklerdir.

 

6.3 Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1’de (Kişisel Veri Sahibinin Hakları) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak şirketimize iletmesi durumunda, şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

 

7. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

7.1 Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ile İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş tarafından güvenliğin sağlanması amacı ile, Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

 

7.2 Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş tarafından bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş ., bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş tarafından Kanun’un 10. Maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Kanun’un 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izlenme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.
Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş çalışanı ile anlaşmalı Özel Güvenlik Firması çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

7.3 Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarda, Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda ver kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)
Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi için ilgili departmanlar tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
Etkinlik Yönetimi
Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
Bilgi Teknolojileri Alt Yapısını Oluşturulması ve Yönetilmesi
Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyerlerinin Planlanması ve/veya İcrası
Kurumsal Yönetim Faaliyetlerimnin Planlanması ve İcrası
Şirketin Ticari ve/veya iş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası
İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası
Şirketin İnsan Kaynakları Politikası ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi
Personel Temin Süreçlerinin Yönetilmesi
Çalışan Talep ve Şikayet Yönetimi
Ücret Yönetimine ilişkin analiz ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması
Çalışanlara yan hak ve menfaat sağlanması süreçlerinin planlanması ve destek olunması
Çalışanların eğitim ve kariyer gelişimlerine ilişkin süreçlerin planlanması ve destek verilmesi
Çalışanların memnuniyet ve bağlılığının arttırılmasına yönelik süreçlerin planlanması ve yönetilmesi
Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
Stratejik İnsan Kaynakları Planlanması, Yedekleme Süreçleri Planlanması ve İcra edilmesi Çalışanların Performans Değerlendirilmelerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi
Organizasyonel Gelişim Faaliyetleri Konusunda Destek Olunması
Gelişim ve yedekleme planlamaları faaliyetlerine destek olunması
Personel ve yöneticilerin atama ve terfi süreçlerinin yönetimine destek olunması
Şirketin İtibarının Ticari Yaşam ve Tüketiciler Üzerinde Uyandırdığı Güvenin Korunması
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Etik İlkeleri ve değerlerinin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya İcrası
Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası Faaliyetler ve Prosedürlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Şirketle İş İlişkisi İçerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
Hukuk işlerinin takibi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Demirbaşların ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
Verilerin Doğru ve Güncel olmasının sağlanması
Bina ve Tesislerin güvenliğinin temini
Denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ AÇIKLAMASI
Müşteri Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş İle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın departmanların yürüttüğü operasyonlar kapsamında şirketin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler
Ziyaretçi Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş ‘nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitemizi ziyaret eden gerçek kişiler
Çalışan Adayı Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. ne her hangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’nin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Çalışan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb. faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Çalışanları
Aile Bireyleri ve Yakınları Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde bu Politika kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin eş, çocuk ve yakınları
Üçüncü Kişi Bu politika kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler(Örn. Kefil, refakatçi, eski çalışanlar)
Tedarikçiler Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .nin ticari faaliyetlerini yürütürken Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’nin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’ne hizmet sunan taraf çalışanı yetkilisi veya hissedarı olan gerçek kişiler
Şirket Hissedarı Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’nin hissedarı gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’nin Yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda(iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

 

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU Açıklama
Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no, vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
İşlem Güvenliği Bilgisi Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)
İşlem Bilgisi Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, üyelik bilgisi gibi veriler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya şirketin ve kişisel veri sahibinin aile bireyleri ( örn. Eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkında bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
Finansal Bilgi Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişşkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler
Görsel / İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Güvenlik Bilgisi kapsamına giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
Kurumsal Hafıza Bilgisi Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’nin kurumsal hafızasını oluşturabilmek amacıyla, şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında işlenen anı, ropörtaj vb. bilgiler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyerinin yürütülmesine ilişkin kişisel veriler
Talep / Şikayet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 • a) Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Tedarikçilerine
 • b) Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Müşterilerine
 • c) Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 • d) Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişilerine

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarımı amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
Tedarikçi Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’nin ticari faaliyetlerini yürütürken emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak şirketimize hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olmak.
Müşteri Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Ticari faaliyetlerini yürütürken sözleşme temelli olarak hizmet sunulan tarafları tanımlamaktadır. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .’nin ticari faaliyetini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin müşterilere sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olmak.
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .nden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.
Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş .nden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.